Polly po-cket
Portrait of an Unknown Woman (Người đàn bà xa lạ)